Varpavassdraget

Litt om Varpavassdraget

Varpavassdraget i Hamarøy kommune er det mest tradisjonsrike lakseførende vassdraget i regionen, og er også et av de vassdragene i Nordland hvor vi har best kunnskap om laks og sjøørret.

Laks
Vassdraget har i en årrekke vært tilknyttet forskning og kunnskapsorienterte prosjekter, og Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med Varpavassdraget grunneierlag legger sterke føringer på hvordan vassdraget skal forvaltes. Vassdraget har siden 2007 vært under overvåking for å kartlegge situasjonen for lokale fiskebestander og innslag av rømt oppdrettsfisk.

I Varpavassdraget er det gode bestander av laks og sjøørret. I tillegg har samtlige vatn en meget stor bestand av røye og ørret. Det drives et omfattende kultiveringsarbeid for å få enda bedre størrelse og kvalitet på røye og ørret. De senere årene ser vi resultatet av dette arbeidet ved at det er blitt veldig fin ørret og røye i de fleste vannene.

Siden 2010 har det i regi av Statsforvalteren i Nordland og Miljødirektoratet vært gjennomført et overvåkingsprosjekt med ruse i Varpa. Her registreres all oppgang av laks, sjøørret og ål. Laks og sjøørret lengdemåles, merkes, registrering av lus og garnskader, før fisken slippes tilbake i vannet. Alt av oppdrettsfisk og pukkellaks tas ut av vassdraget.

Varpavassdraget forvaltes av Varpavassdraget grunneierlag, boks 31, 8271 DRAG.